Vandløbsrestaureringer i Silkeborg Kommune - Af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg kommune  
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 

Statens Vandplaner forventes udsendt inden jul. Kommunerne skal herefter lave handleplaner for det praktiske arbejde. I Silkeborg kommune vil det samlede arbejde løbe op i et større millionbeløb. Vi håber derfor at staten vil komme på banen med en god støtteordning til de mange især små vandløbsprojekter i Silkeborg kommune.

Man kan på www.naturstyrelsen.dk  under vandmiljø – vandplaner se mere.

Det er forsat sparetider, men der er gennemført nogle få projekter i 2011.

 

Funder å

Funder å er desværre meget påvirket af okker. Okker er et naturligt stof dannet, da Danmark var hav. Okker består af jern og svovlforbindelser. Jernet giver den røde belægning, der sætter sig på planter, sten, fiskens og vandløbsdyrenes gæller. Svovlet danner i forbindelse med vand svovlsyre, der kan gøre vandet meget surt og dermed begrænse vandløbets fauna. 

I Funder å er meget af jernet opløst i vandet og fælder først ud når vandet iltes over sten og grusbanker.  

 
         
 

Flere af dambrugene ved Funder å har neutraliseret okker i åvandet med hydratkalk, der blev tilsat ved indløb til dambrugene. Ved passagen gennem dammene er okker blevet tilbageholdt og det sure vand neutraliseret. I takt med at flere dambrugene er lukket eller leder frivand forbi dambrugene, er mængden af okker i Funder å steget betydeligt.

Der er i Funder å ved elbefiskninger og undersøgelser af vandløbsinsekterne konstateret at der er rentvandsinsekter og ørreder, men i en meget ”tynd” bestand. På nogle strækninger er der ikke ørreder. Modsat mange andre steder med okkerproblemer er det i Funder ådal ikke landbrugsbetinget, men okker fra dybereliggende naturlige forekomster der giver problemer. Det er desværre de ”naturgivne” betingelser for Funder å.  Når Vandplanerne skal opfyldes vil det blive problematisk at nå målene i Funder å. Ved Funder å bør det derfor overvejes om målene skal tilpasses et naturligt okkerpåvirket vandløb.

 
         
 

Silkeborg kommune har igennem flere å gennemført naturgenopretningsprojekter i Funder ådal med det formål at tilbageholde okker. Bl.a. et større projekt mellem A 15 og Moselundvej der blev afsluttet i 2006. 

Funder dambrug ved Funder Ådalsvej valgte at lukke i 2011. Med henblik på at sælge det nedlagte dambrug som herlighedsejendom har ejerne slået flere dambrugsdamme sammen til større damme. Der opstod derfor en mulighed for et projekt. I et positivt samarbejde med ejerne har Natur og Miljø efterfølgende anlagt et større okkerfældningsprojekt.

 
 
         
 

De tidligere fødekanaler til dambruget opsamler vand fra en del okkertilløb. Grundvandstanden er hævet i disse kanaler for at sætte de okkerholdige jordlag under vand, hermed begrænses en del okkerudledning. Vandet ledes videre gennem nogle vandløbsstryg og 4 okkerfældnings-søer, der forventes at tilbageholder op til 80 % af okkeren, når de er groet til med planter. Planternes fotosyntese vil medvirke til at hæve PH på det sure vand. Dammene er anlagt med fligede kanter med stort anlæg og partier med lav vanddybde og fremstår mere som naturlige søer end som tekniske anlæg. Mellem dammene er der stenstryg der ilter vandet og dermed opnås en god okkerudfældning. Da der er relative dybe områder i okkerfældningsdammene forventes det, at der vil gå minimum 20-30 år før der er behov for oprensning.

 
         
 

Det forventes at okkerfældningsdammene kan sikre en rimelig vandkvalitet nedstrøms i Funder å og dermed gode levevilkår for fisk og anden vandløbsfauna. Dammen og fødekanalerne vil desuden få et stort naturindhold med arter tilknyttet vandhuller.

Ved afslutningen af anlægsarbejdet blev der observeret flere ørreder, der var svømmet fra Funder å og op i den nederste okkerfældningsdam. Dette indikerer at projektet virker.

En mindre del af projektet kan ses fra Funder Ådalsvej.

Både ejerne og Natur og Miljø har bidraget til projektet. Den samlede pris er ca. 155.000 kr.

 
         
 

Svejbæk

Svejbæk er et lille tilløb til Juulsø ved Sletten tæt ved Æblegården. På de nederste få hundrede meter har en lille bestand af søørred gydet i en årrække.

I samarbejde med ejerne har Skanderborg og Silkeborg kommune skabt fri passage ved 3 mindre spærringer og udlagt grus og sten flere steder i vandløbet.

Søørred og rentvandsdyr har nu adgang til hele det fine lille vandløb, der har en meget god vandkvalitet. Det vil give en større bestand af søørred i Juul Sø.

En del af projektet kan ses fra cykelruten der går forbi Æblegården.

Projektet har kostet ca. 55.000 kr. Udgiften deles mellem Skanderborg og Silkeborg kommune.

Ødemølle Bæk

Der er anlagt et mindre stenstryg ved en spærring, således at der igen er fri passage.

Lodsejeren har leveret sten, Natur og Miljø har udlagt stenene.

Projektet kan ses fra Engholmvej.

Projekter i 2012

Der er planlagt 4 mindre ådalsprojekter, hvis de nødvendige midler kan findes.

Ved Korskær bæk, Sorring Skelbæk, Kringel Bæk og Skorup bæk åbnes rørlagte strækninger, der anlægges mindre vandhuller, genoptages afgræsning. Alle projekter udføres efter henvendelse fra lodsejerne. Alle lodsejere bidrager selv økonomisk til projekterne og stiller jorden til rådighed. De får til gengæld øget naturværdien på deres ejendomme.

 
 
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk